Disclaimer, Copyright en Auteursrechten

Disclaimer, copyright en auteursrechten

Disclaimer: Algemeen

PC Hulp Gemert – computerproblemen. computer of laptop reparatie, computerhulp aan huis, onderhoud van uw computer of laptop, installeren van hard -en software, de aanleg van en onderhoud van (draadloze) netwerken, en het oplossen van de meest voorkomende internetproblemen hierna te noemen PC Hulp Gemert, verleent u hierbij toegang tot www.pchulpgemert.nl (“de Website”) en nodigt je uit de hier aangeboden diensten af te nemen

Indien je bij PC Hulp Gemert bent geregistreerd heb je je akkoord verklaard met de Algemene Voorwaarden. Door via deze website aangeboden producten en/of diensten te gebruiken, verklaar je je tevens akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen voorwaarden van specifieke producten en/of diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en/of diensten.

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite. Je wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Gebruik van deze internetsite

Hoewel PC Hulp Gemert tracht deskundige en betrouwbare experts (“Uitvoerders”) aan te bieden, verstrekken wij expliciet noch impliciet enige garantie dat de door of via deze Uitvoerders aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

PC Hulp Gemert beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden diensten en/or informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als je deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, ben je verantwoordelijk voor de naleving van de geldende lokale wetgeving.

PC Hulp Gemert garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik door andere internetgebruikers kan hinderen en/of dat het optimaal functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie, producten en diensten van derden

Wanneer deze internetsite hyperlinks van internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat PC Hulp Gemert de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. PC Hulp Gemert aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door PC Hulp Gemert niet geverifieerd.

Afbeeldingen

Alle getoonde afbeeldingen op deze website zijn met grootste zorg samengesteld en verzameld via de zogeheten gratis stock photos. Dit zijn website waar gratis afbeeldingen en foto’s te downloaden zijn. De afbeeldingen mogen vrij gebruikt worden op internet (Royalty Free), zonder daarvan de auteursrechten te schenden van de eigenaar. Wij maken expliciet gebruik van de volgende websites die deze Royalty Free én gratis afbeeldingen aanbieden:

Om de afbeeldingen die wij gebruiken van bovengenoemde website toch een eigen look en style te geven, voorzien wij iedere afbeelding van ons eigen watermerk, deze vindt je meestal terug in onze blog berichten.

Absolutely free stock images

All images on RGBStock are free for personal and commercial use. You may use them in digital format on websites, blogs, multimedia presentations, broadcast film and video or in printed material such as magazines, books, brochures, flyers and text books. If you wish to use an image to print on items offered on sites like Cafe Press and Zazzle, to print them on any form of canvas or template for sale or re-distribution or for any purpose that is not specified in our Image License or Terms of Use you only need to contact the artist for written permission

Intellectuele eigendomsrechten

PC Hulp Gemert behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PC Hulp Gemert of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor je eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PC Hulp Gemert is het niet toegestaan links naar sites van PC Hulp Gemert weer te geven.

Copyright © 2013 – PC Hulp Gemert

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van PC Hulp Gemert worden gekopieerd, openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd. De auteursrechten en copyrights liggen bij de eigenaar van de website van PC Hulp Gemert. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PC Hulp Gemert, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Online communicatie

Berichten die je per e-mail naar PC Hulp Gemert of naar deze website stuurt, kunnen via een onbeveiligde verbinding worden verzonden. PC Hulp Gemert raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan deze website te zenden. Indien je er toch voor kiest berichten per e-mail aan deze website te zenden, aanvaard je het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

PC Hulp Gemert en de beheerder van deze website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook niet als wij op de mogelijkheid van deze schade gewezen zijn) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  1. Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite
  2. De informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden
  3. Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan PC Hulp Gemert of aan u wordt gezonden
  4. De werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite
  5. Misbruik van deze internetsite
  6. Verlies van gegevens
  7. Het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of
  8. Aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite
  9. Alle onder (I) tot en met (IX) genoemde punten, gerelateerd tot activiteiten verricht door aan PC Hulp Gemert verbonden experts.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van PC Hulp Gemert en de exploitant van deze internetsite.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

PC Hulp Gemert en de beheerder van deze internetsite behouden zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.