Privacyverklaring PC Hulp Gemert

Zelf zijn wij enorm gesteld op onze privacy en vinden het belangrijk dat er altijd en overal netjes, veilig en transparant omgegaan wordt met de gegevens die van ons bekend zijn bij wie dan ook. Je kunt ervan uitgaan dat wij jouw gegevens behandelen zoals wij graag willen dat onze gegevens behandeld worden. Nooit en te nimmer zullen wij je gegevens verspreiden en/of verkopen aan anderen (dat dit überhaupt gebeurt snappen wij helemaal niets van!) of zomaar rond laten slingeren. Hieronder lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dat doen we uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk

Persoonsgegevens die wij verwerken

PC Hulp Gemert verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Gegevensverwerking bij uitvoering van werkzaamheden

Bij het (her)installeren van Pc’s en laptops, alsmede het verrichten van reparatie- en/of andere werkzaamheden ten aanzien van jouw apparatuur, kan PC Hulp Gemert toegang verkrijgen tot uw computerbestanden en persoonlijke gegevens. In geval de werkzaamheden worden uitgevoerd door derden, zal PC Hulp Gemert, indien mogelijk, de harddisk van jouw apparaat verwijderen voordat PC Hulp Gemert het apparaat aan de betreffende derde beschikbaar stelt. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wat vaak aan de orde is bij nieuwere apparatuur, dan geldt het bepaalde in deze privacy policy ook ten aanzien van deze derden.

Alle informatie en gegevens die op jouw apparatuur zijn opgeslagen, of anderszins van je zijn verkregen, worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor zover dat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Dat betekent onder meer dat bestanden die op jouw apparatuur zijn opgeslagen, niet worden geopend, tenzij je daarvoor toestemming hebt gegeven. Die toestemming vraagt PC Hulp Gemert onder meer indien en voor zover dit voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden nodig is, bijvoorbeeld indien een productcode nodig is om een betaald programma te activeren. Bestanden die op je apparatuur zijn opgeslagen, zullen nimmer ter beschikking worden gesteld van derden, anders dan in verband met de omstandigheid dat de werkzaamheden door een derde worden uitgevoerd, en ook dan uitsluitend zoals hiervoor is beschreven.

Echter dien je ervan bewust te zijn dat bestandsnamen en verkleinde weergaven van plaatjes (zogenaamde thumbnails) voor PC Hulp Gemert dan wel de uitvoerende derde partij altijd zichtbaar zijn. Dit geldt tevens voor afzenders van e-mailberichten, de daarin vermelde onderwerpen en bij het opstarten van het e-mailprogramma openstaande e-mailberichten. Dit betekent dat indien er sprake is van vertrouwelijke informatie ter zake, PC Hulp Gemert je adviseert een adequate back-up te maken van de gegevens en de gegevens van de apparatuur te verwijderen alvorens de apparatuur voor de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking te stellen.

Tenzij je nadrukkelijk hebt aangegeven dat de op jouw apparatuur opgeslagen gegevens blijvend mogen worden verwijderd, wordt bij elke herinstallatie een dubbele back-up van je foto’s, documenten, e-mailberichten, adresboek en overige gegevens gemaakt. Deze back-ups worden in de werkruimte van PC Hulp Gemert bewaard waarbij PC Hulp Gemert er zorg voor draagt dat je gegevens beveiligd worden opgeslagen. Voor het verwijderen van back-up gegevens van klanten van PC Hulp Gemert hanteert PC Hulp Gemert vaste tijdsintervallen. Dit betekent dat je back-up gegevens tussen 14 en 21 dagen na oplevering van de werkzaamheden door PC Hulp Gemert worden verwijderd. PC Hulp Gemert verwijdert back-up gegevens in beginsel niet direct na oplevering omdat de mogelijkheid bestaat dat niet alle gegevens na oplevering correct zijn teruggeplaatst op je apparatuur, dit hoeft niet altijd het gevolg te zijn van een nalaten van PC Hulp Gemert, maar kan ook optreden door wijziging van het besturingssysteem, e-mailprogramma of andere programmatuur.

Van de hierboven vermelde bewaartermijnen kan altijd op jou verzoek worden afgeweken, zo kunnen back-up gegevens langer worden bewaard, indien je dit wenselijk vindt. Ook kunnen back-up gegevens eerder worden verwijderd indien je nadrukkelijk aangeeft dat je deze back-up gegevens niet langer nodig hebt. Indien PC Hulp Gemert back-up gegevens op jou verzoek eerder verwijdert of zonder mededeling van jou de bewaartermijn niet heeft verlengd, geschiedt dit uiteraard voor je eigen risico.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom PC Hulp Gemert jouw gegevens nodig heeft en verwerkt

PC Hulp Gemert verwerkt jouw persoonsgegevens om:

 • je een op maat gemaakte offerte te kunnen sturen
 • je een factuur te kunnen sturen voor de geleverde diensten
 • contact met je op te kunnen nemen als wij nog vragen hebben
 • je op de hoogte te brengen van de vorderingen van je project, bestelling of reparatie
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten bestelde goederen en/of diensten bij je af te kunnen leveren.
 • verzenden van de nieuwsbrief. Als je aangegeven hebt dat je op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws & tips of ontwikkelingen, dan worden je gegevens opgeslagen in Mailpoet en krijg je hier éénmalig een e-mail over om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd. Je kunt je te allen tijde afmelden voor deze e-maillijst, je gegevens worden dan direct verwijderd.
 • je gedrag te analyseren op de website om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jou voorkeuren.
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals bijv. de belastingaangifte.

Hoe lang PC Hulp Gemert bewaart

PC Hulp Gemert bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Je persoonsgegevens (personalia, adres) worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Voor de belastingdienst zijn wij verplicht om onze administratie 7 jaar te bewaren, dit geld dus ook voor offertes, facturen en bankafschriften waar jouw persoonsgegevens opstaan. Wees gerust, ze liggen achter slot en grendel.

Geautomatiseerde besluitvorming

PC Hulp Gemert neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PC Hulp Gemert) tussen zit. PC Hulp Gemert gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

Gegevens delen met derden

PC Hulp Gemert verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou (uiteraard alleen met jouw toestemming), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de belastingdienst. (ze maken het nog steeds niet leuker).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van het recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@pchulpgemert.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. PC Hulp Gemert zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jou verzoek reageren. PC Hulp Gemert wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Op de website van PC Hulp Gemert wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine tekst-bestandjes die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Er is een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer je dat wilt.

Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. PC Hulp Gemert gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer. Cookies kun je altijd zelf via je browserinstellingen verwijderen of uitschakelen.

Google Analytics

PC Hulp Gemert maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De hiermee verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de PC Hulp Gemert website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan PC Hulp Gemert te kunnen verstrekken. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Hier tref je ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

De volgende gegevens worden bijgehouden door deze cookies:

 • Het aantal bezoekers op de webpagina’s.
 • De duur van het bezoek.
 • De uitgevoerde zoekopdrachten op de website.
 • Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.
 • De manier waarop je op deze website terecht bent gekomen.

PC Hulp Gemert heeft Google geen toestemming gegeven om via PC Hulp Gemert verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Daarbij zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • Google Analytics mag je IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics staat uitgezet.

PC Hulp Gemert heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Als je niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kunt je de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. Je kunt deze add-on downloaden van de Google website via onderstaande link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Reactie formulieren op de website

Als je een reactie op een bericht achterlaat op deze website, wordt de data verzameld zoals je ingegeven hebt in het reactieformulier evenals je IP-adres en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Wanneer je een reactie achterlaat op deze website, kun je aangeven of je naam, e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Puur voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier worden vervolgreacties automatisch herkend en goedgekeurd in plaats van dat ze gemodereerd moeten worden. Als je reacties op deze website hebt achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Beveiliging van persoonsgegevens

PC Hulp Gemert neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PC Hulp Gemert maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wilt over de beveiliging van door PC Hulp Gemert verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met PC Hulp Gemert op via info@pchulpgemert.nl 

We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je jezelf hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en/of e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je jezelf hebt uitgeschreven. Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Mailpoet. Mailpoet zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke nieuwsbrief die geautomatiseerd is verzonden zie jij de ‘unsubscribe’ link. Wanneer je hier op klikt, ontvang je de nieuwsbrief van PC Hulp Gemert niet meer.

Jouw persoonsgegevens worden door Mailpoet beveiligd opgeslagen. Mailpoet maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Mailpoet behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Hier vind je het privacy beleid van Mailpoet

Deze cookie- & privacyverklaring geldt voor ieder(e) sitebezoek of overeenkomst en kan, indien nodig, op ieder moment worden aangepast en worden ingezien op deze pagina.